Danda Kadiyal Lyrics❤️| Best of Dhamaka | Ravi Teja

Introduction (English): “Danda Kadiyal Lyrics” is an engaging song from the movie “Dhamaka.” The song is beautifully sung by Bheems Ceciroleo, Sahithi Chaganti, and Mangli, with lyrics penned by Bheems Ceciroleo. The music was composed by Bheems Ceciroleo, adding depth and charm to the song. The song features Ravi Teja and Sreeleela.

amazon lyrics

Introduction (Telugu): “డండ కడియాల్ సాహిత్యం” సినిమా “ధమక” నుండి వచ్చింది. ఈ పాటను ‘భీమ్స్ సెసిరోలేయో’, ‘సాహితి చాగంటి’, మరియు ‘మంగ్లి’ అనే గారు అందించారు, సాహిత్యం బీమ్స్ సెసిరోలేయో ద్వారా రాయబడింది. సంగీతం బీమ్స్ సెసిరోలేయో ద్వారా రచించబడింది, ఈ పాటకు ఆకట్టుకు చూపించే ఆనందాన్ని తీసుకోస్తుంది. సినిమాలో రవి తేజ, శ్రీలీలా నటిస్తారు.

iphone giveaway free lyrics website

AspectName
Song NameDandakadiyal
SingersBheems Ceciroleo, Sahithi Chaganti, Mangli
LyricistBheems Ceciroleo
Music ComposerBheems Ceciroleo
CastRaviteja, Sreeleela, Jayaram, Sachin Khedekar
ProducerT G Vishwa Prasad
DirectorThrinadha Rao Nakkina
Co-ProducerVivek Kuchibhotla

Danda Kadiyal Song Lyrics in English

Lai lai lai le,
Lai lai lai le,
Lai lai lai le,
La la lai lai lai le,

Lai lai lai le,
La la lai lai lai le,
Lai lai lai le,
La la lai lai lai le,
Danda kadiyal.

Ye danda kadiyal dasthi rumal,
Masthu gunnodantive pillo
Arey, Kiru kiru cheppula,
Kinnera mothala
Palletoorodantive pillo.

amazonfreedealslyrics1

Ye danda kadiyal dasthi rumal,
Masthu gunnodantive pillo!
Arey, Kiru kiru cheppula,
Kinnera mothala,
Palletoorodantive pillo,

Gajjela pattilisthivo,
Gaajulichi buttala vesthivo?
Mukkera nuvvai pusthivo,
Nee muddhula muddharaleshivo,
Sandadi vole vasthivo,
Sokulangadi teesukupothivo.

Hey danda kadiyal,
Arerarey dasthi rumal,
Hey danda kadiyal,
Dasthi rumal,

Masthu gunnav lera pilago,
Kiru kiru cheppula,
Kinnera mothala,
Palletoorodantive pillo.

Nee soopula talvaaru,
Naa sempala teen maar-u,
Sampenga moggala,
Mancham yekki tempyei navvaaru,

Nee mettela jaageeru,
Chepatte jaageerudaaru,
Nee patta bhoomilo
Gettu naatukuntaa jordhaaru.

Inchu minchu needhe pora,
Chuttu sivaaru,
Atu itu choodakunda,
Cheseyi shikaaru,

win amazon coupon lyrics

Aagamanna aagetonni,
Kaadey bangaaru,
Dookamante aaguthaada
Dhummulepey naaloni,
Meesamunna magaadu,

Hey danda kadiyal,
Arerarey dasthi rumal,
Hey danda kadiyal
Dasthi rumal,

Masthu gunnav lera pilago,
Kiru kiru cheppula,
Kinnera mothala,
Palletoorodantive pillo.

Allo mallo ramula mallo,
Jilledaakula bellam pette
Naaku pettaka nakkaki pette,
Nakka notlo bellam irike,

Pikkuntu pikkuntu bayyaram paye,
Appudu ma ollu jallumane!
Thotlo unnakuda gubbala parusu,
Gubbala parusuku jabbala raika,

Nee kandhi puvvunuraa,
Ney kandhi pothanuraa
Nee ekaramnnara chaathithone,
Chatthiri patteyi raa,

Nee sengula sendoley,
Nee kongula dandole,
Nee gundela ninda yennela kunda,
Dhimpipothaale,

Sintha meedha silakole,
Kanipedathavaa,
Baayi meedha gilakole,
Nulipedathavaa.

Ye gudiselo godavedho
Yeppudundedhe pilla,
Madisello nilabadi
Vadisello raai betti,
Isirisiri kodathane,

Hey danda kadiyal
Arerarey dasthi rumal,
Hey danda kadiyal,
Dasthi rumal,

Masthu gunnav lera pilago,
Hey kiru kiru cheppula,
Kinnera mothala
Palletoorodantive pillo.

Danda Kadiyal Song Lyrics in Telugu

లై లై లై లే,
లై లై లై లే,
లై లై లై లే,
లా లా లై లై లై లే,

లై లై లై లే,
లా లా లై లై లై లే,
లై లై లై లే,
లా లా లై లై లై లే,
దండ కడియాల్.

ఏ దండ కడియాల్ దస్తి రుమాల్,
మస్తు గుణ్ణోదంతివే పిల్లో
అరే, కిరు కిరు చెప్పుల,
కిన్నెర మొతల,
పల్లెటూరొడంటివే పిల్లో.

ఏ దండ కడియాల్ దస్తి రుమాల్,
మస్తు గుణ్ణోదంతివే పిల్లో!
అరే, కిరు కిరు చెప్పుల,
కిన్నెర మొతల,
పల్లెటూరొడంటివే పిల్లో,

గజ్జెల పట్టిలిస్తివో,
గాజులిచి బుత్తల వేస్తివో?
ముక్కేర నువ్వై పుస్తివో,
నీ ముద్ధుల ముద్దరాలేశివో,
సందడి వొలె వస్తివో,
సోకులంగడి తీసుకుపోతివో.

హే దండ కడియాల్,
అరేరరేయ్ దస్తి రుమాల్,
హే దండ కడియాల్,
దస్తి రుమాల్,

మస్తు గుణ్ణవ్ లేర పిలగో,
కిరు కిరు చెప్పుల,
కిన్నెర మొతల,
పల్లెటూరొడంటివే పిల్లో.

నీ సూపుల తల్వారు,
నా సెంపల తీన్ మారు-ఉ,
సంపెంగ మొగ్గల,
మంచం ఏక్కి తెంప్యే నవ్వారు,

నీ మెట్టెల జాగీరు,
చేపట్టే జాగీరుదారు,
నీ పట్ట భూమిలో
గెట్టు నాటుకుంటా జొర్దారు.

ఇంచు మించు నీదే పోర,
చుట్టు శివారు,
అటు ఇటు చూడకుండ,
చేసేయి శికారు,

ఆగమన్న ఆగేటొన్ని,
కాదే బంగారు,
దూకమంటే ఆగుతాద
ధుమ్ములేపే నాలోని,
మీసమున్న మగాడు,

హే దండ కడియాల్,
అరేరరేయ్ దస్తి రుమాల్,
హే దండ కడియాల్
దస్తి రుమాల్,

మస్తు గుణ్ణవ్ లేర పిలగో,
కిరు కిరు చెప్పుల,
కిన్నెర మొతల,
పల్లెటూరొడంటివే పిల్లో.

అల్లో మల్లో రాముల మల్లో,
జిల్లెదాకుల బెల్లం పెట్టే
నాకు పెట్టక నక్కకి పెట్టే,
నక్క నొట్లో బెల్లం ఇరికే,

పిక్కుంటు పిక్కుంటు బయ్యరం పయే,
అప్పుడు మా ఒళ్ళు జల్లుమనే!
తొట్లో ఉన్నకుడా గుబ్బల పరుసు,
గుబ్బల పరుసుకు జబ్బల రాయిక,

నీ కంధి పువ్వునురా,
నేయ్ కంధి పోతనురా
నీ ఏకరంనార చాతితోనే,
చత్తిరి పట్టేయి నవ్వారు,

నీ సెంగుల సెందోలే,
నీ కొంగుల దండోలే,
నీ గుందెల నింద ఏన్నెల కుంద,
ధింపిపోతాలే,

సింత మీద సిలకోలే,
కనిపేడతవా,
బాయి మీద గిలకోలే,
నులిపేడతవా.

ఏ గుడిసెలో గొడవేధో
ఎప్పుడుందేదే పిల్ల,
మడిసెల్లో నిలబడి
వడిసెల్లో రాయ్ బెత్తి,
ఇసిరిసిరి కొదతనే,

హే దండ కడియాల్
అరేరరేయ్ దస్తి రుమాల్,
హే దండ కడియాల్,
దస్తి రుమాల్,

మస్తు గుణ్ణవ్ లేర పిలగో,
హే కిరు కిరు చెప్పుల,
కిన్నెర మొతల,
పల్లెటూరొడంటివే పిల్లో.

Also read:

Danda Kadiyal Lyrics Summary

Danda Kadiyal” was a song that had always held a special place in Maya’s heart. Its repetitive refrain, “Lai lai lai le… La la lai lai lai le,” echoed in her mind like a mantra, reminding her of life’s essence. She had discovered the song during a challenging time in her life when she was striving relentlessly to achieve her career goals.

As she listened to the lyrics, Maya found solace in their cryptic beauty. “Danda kadiyal,” the phrase that encouraged breaking barriers, had inspired her to take risks in her career. She decided to launch her own business, unapologetically pursuing her entrepreneurial dreams.

The verses about love and desire resonated deeply with Maya too. They reminded her of the passionate romance she had embarked on, embracing the magnetic pull of love and the intensity of her emotions.

But it was the lines about identity and self-acceptance that truly transformed Maya’s life. She had always struggled with her heritage, feeling like an outsider. However, these lyrics encouraged her to embrace her roots and celebrate her uniqueness.

Years later, as Maya sat in her successful business office, she realized that “Danda Kadiyal” had been her guiding star. It had taught her to appreciate the journey, overcome limitations, and savor life’s sweetness. It was a song that had conveyed emotions, stories, and messages, and for Maya, it had been a life-changing message of inspiration and self-discovery.

Leave a Comment