Nindu Punnami Vela Lyrics❤️| Best Folk Song

Introduction (English): “Nindu Punnami Vela Lyrics” is an enchanting song from the Folk Song 2022. The song is beautifully sung by Suman Badanakal and Srinidhi, with lyrics penned by Suman Badanakal. The music was composed by Kalyan Keys, adding depth and charm to the song. The song features Suman Badanakal and Lasya Smily.

amazon lyrics

Introduction (Telugu): “నిండు పున్నమి వేల సాహిత్యం” అదే 2022 ఫోక్ సాంగ్ నుండి వచ్చింది. ఈ పాటను ‘సుమన్ బదనాకల్’ మరియు ‘శ్రీనిధి’ గారు అందంగా పాడారు, సాహిత్యం ‘సుమన్ బదనాకల్’ ద్వారా రచించబడింది. సంగీతం కల్యాణ్ కీస్ ద్వారా రచించబడింది, ఈ పాటకు ఆకట్టుకు చూపించే ఆనందాన్ని తీసుకోస్తుంది. ఈ పాటలో సుమన్ బదనాకల్ మరియు లస్య స్మిలి నటిస్తారు.

iphone giveaway free lyrics website

AspectInformation
Track NameNindu Punnami Vela
MusicKalyan Keys
Female SingerSrinidhi
ProducerSuman Badanakal
CastingSuman Badanakal, Karthik Reddy, Lasya Smily

Nindu Punnami Vela Song Lyrics in English

Nindu punnami vela
Mudhunga navveti
Andhala jaabillive o pilla
Sogasaina sirimalleve

Konte choopulavaada
Kori nannadagangaa
Korika neekelaraa o pilaga
Saalinchu nee maatara

Naa oohala rani
Nuvve naa thodani
Peru raasukunnane
Kalisunde rojulla
Noorella bandhamani
Rupu geesukunnane

amazonfreedealslyrics1

Nindu punnami vela
Mudhunga navveti
Andhala jaabillive o pilla
Sogasaina sirimalleve

Konte choopulavaada
Kori nannadagangaa
Korika neekelaraa o pilaga
Saalinchu nee maatara

Sinukamma merupamma
Sindhesi aadanga
Nemalamma nruthyanive o pilla
Paata koyilammave

Maatale matthulu soopula soodhulu
Gundello gucchakuraa, o pilaga
Nannedho seyakuraa..!

Pacchipaala teeru nee letha navvulu
Entho muddhugunnave
Ningilo thaaralu thala dinche andhamu
Ninnetta ne viduvane

Nindu punnami vela
Mudhunga navveti
Andhala jaabillive o pilla
Sogasaina sirimalleve

Konte choopulavada
Kori nannadaganga
Korika neekelara o pilaga
Saalinchu nee maatara!

win amazon coupon lyrics

Thoorpu kondala naduma
Ninduga virisina andhala singidive
O pilla, sooda sakkani gummave
Kanusaiga jesthaavu naa enta vasthavu
Maavollu chusthaaruraa o pilaga
Nannidisi elliporaa

Aa rambha oorvasi ee nelana jaari
Neelaa maarenemone
Ye janmala jesinaa punyamo
Ninnu marisi undalenule

Nindu punnami vela
Mudhunga navveti
Andhala jaabillive o pilla
Sogasaina sirimalleve

Konte choopulavada
Kori nannadaganga
Korika neekelaraa o pilagaa
Saalinchu nee maatara..!

Aashalenno lona chigurista unnavi
Nannu aduguthunnave o pilla
Ninnu koruthunnave
Maayedho chesinav….. naa manasu dosinav
Naalokamainaavuraa o pilagaa
Neemeedha manasaayeraa

Naa sikkani premalo sekkina devataga
Ninnu kolusukuntane
Adugulla adugesi neelona sagamayyi
Ninnu joosukuntane

Ededu janmala vidiponi bandhamai
Neethodu nenuntane o pilla
Kalakaalam kalisundhame
Ededu janmala vidiponi bandhamai
Neethodu nenuntaraa o pilagaa
Kalakaalam kalisuntaraa

Nindu Punnami Vela Song Lyrics in Telugu

నిందు పున్నమి వేల
ముధుంగ నవ్వేటి
అంధాల జాబిల్లేవే ఓ పిల్ల
సొగసైన సిరిమల్లేవే

కొంటే చూపులవాడ
కొరి నన్నదగంగా
కొరిక నీకెలరా ఓ పిలగ
సాలించు నీ మాటర

నా ఊహల రాణి
నువ్వే నా తోడని
పేరు రాసుకున్ననే
కలిసుందే రోజుల్ల
నూరెల్ల బంధమని
రూపు గీసుకున్ననే

నిందు పున్నమి వేల
ముధుంగ నవ్వేటి
అంధాల జాబిల్లేవే ఓ పిల్ల
సొగసైన సిరిమల్లేవే

కొంటే చూపులవాడ
కొరి నన్నదగంగా
కొరిక నీకెలరా ఓ పిలగ
సాలించు నీ మాటర

సినుకమ్మ మేరుపమ్మ
సింధేసి ఆడంగ
నేమలమ్మ నృత్యనివే ఓ పిల్ల
పాట కోయిలమ్మవే

మాటలే మత్తులు సూపుల సూధులు
గుందెల్లో గుచ్చకురా, ఓ పిలగ
నన్నెదో సేయకురా..!

పచ్చిపాల తీరు నీ లేత నవ్వులు
ఎంతో ముద్ధుగున్నవే
నింగిలో తారలు తల దించే అంధము
నిన్నెత్త నే విడువనే

నిందు పున్నమి వేల
ముధుంగ నవ్వేటి
అంధాల జాబిల్లేవే ఓ పిల్ల
సొగసైన సిరిమల్లేవే

కొంటే చూపులవాడ
కొరి నన్నదగంగా
కొరిక నీకెలరా ఓ పిలగ
సాలించు నీ మాటర!

తూర్పు కొండల నడుమ
నిందుగ విరిసిన అంధల సింగిడివే
ఓ పిల్ల, సూడ సక్కని గుమ్మవే
కనుసైగ జేస్తావు నా ఎంత వస్తావు
మావొల్లు చుస్తారు ఓ పిలగ
నన్నిదిసి ఎల్లిపోరా

ఆ రంభ ఊర్వసి ఈ నెలన జారి
నీలా మారేనెమోనే
ఏ జన్మల జేసినా పుణ్యమో
నిన్ను మరిసి ఉందలేను

నిందు పున్నమి వేల
ముధుంగ నవ్వేటి
అంధాల జాబిల్లేవే ఓ పిల్ల
సొగసైన సిరిమల్లేవే

కొంటే చూపులవాడ
కొరి నన్నదగంగా
కొరిక నీకెలరా ఓ పిలగ
సాలించు నీ మాటర..!

ఆశలెన్నో లోన చిగురిస్త ఉన్నవి
నన్ను అడుగుతున్నవే ఓ పిల్ల
నిన్ను కోరుతున్నవే
మాయేదో చేసినవ….. నా మనసు దోసినవ
నాలోకమైనవురా ఓ పిలగా
నీమీధ మనసాయేరా

నా సిక్కని ప్రేమలో సెక్కిన దేవతగ
నిన్ను కొలుసుకుంటనే
అడుగుల్ల అడుగేసి నీలోన సగమయ్యి
నిన్ను జూసుకుంటనే

ఎదేదు జన్మల విడిపోని బంధమై
నీతోదు నేనుంటనే ఓ పిలగా
కలకాలం కలిసుందమే
ఎదేదు జన్మల విడిపోని బంధమై
నీతోదు నేనుంటరా ఓ పిలగా
కలకాలం కలిసుంతరా

Also read:

A brief Summary on Nindu Punnami Vela song Lyrics

Under the soft glow of a moonlit night, their love story unfolded. The melodious strains of “Nindu Punnami Vela” whispered through the air, setting the stage for a tale of passion and devotion.

As the moonlight spread its silver tendrils, he stood waiting, yearning for her. It was a moment of anticipation, a reunion that would ignite their hearts. She appeared, a vision of grace, her presence likened to a delicate jasmine blossom in full bloom. He couldn’t help but admire her beauty, both outer and inner.

Their eyes met, and in that fleeting glance, they found a world of love. Every gaze, every word exchanged between them was a sacred bond, unbreakable and eternal.

Their love was a dance, a celebration of life’s ecstasy. They twirled and swayed, lost in the rhythm of their hearts, like devotees in a temple of love.

Their conversations were like sweet secrets, shared only between them. In the silence of their hearts, they found the deepest connection.

Her smile was his joy, her presence his happiness. Their love knew no bounds, transcending time and space. It was a love that spanned lifetimes, a testament to the enduring power of their souls.

In the tapestry of “Nindu Punnami Vela,” their love story was woven with threads of longing, admiration, commitment, and joy, reminding us all of the profound emotions that music can awaken within our hearts.

Leave a Comment