Rani Song Lyrics❤️| Best of Mangli | Madeen SK

Rani Song Lyrics From Mangli (English): “Rani” is a mesmerizing song from the singer ‘Mangli’. The lyrics for this song have been beautifully penned by ‘Kamal Eslavath’, and the music was composed by ‘Madeen SK’. This song features the talented Mangli.

amazon lyrics

Rani Song Lyrics From Mangli (Telugu): “రాణి” పాట పాడిన ‘మాంగ్లీ’ గారి అందరికీ అనగానే కలుగుతుంది. ఈ పాటకు ‘కమల్ ఎస్లావత’ గారు చెప్పిన సాహిత్యం మరియు ‘మాదీన్ ఎస్కే’ గారి సంగీతం చేసింది. ఈ పాటకు మాంగ్లీ అభినయిస్తున్నారు.

iphone giveaway free lyrics website

AspectName
Track NameRani Song
SingerMangli
LyricsKamal Eslavath
DirectorDamu Reddy
ProducerBalu Nayak
ChoreographerJanu Lyri
MusicMadeen SK

Rani Song Lyrics in English

Rani rangu seera sutti
Allipoola maala gatti
Regu palla chettu kindha
Kusonuntiraa

Raakumara seyyi patti
Gaavuranga suttumutti
Paanametthu chusukonu
Kaasukuntira

Vegillu paruthunte
Vennela jaaruthunte
Kalle kallarpakunda
Ninne nimpesukunte
Aa vela ee vela
Uyyalaloogudhamu

amazonfreedealslyrics1

Konda kona kommalanchuna
Silakalle koodi pachhanaku
Poola chenthana

Konda kona kommalanchuna
Silakalle koodi pachhanaku
Poola chenthana

Rani rangu seera sutti
Allipoola maala gatti
Regu palla chettu kindha
Kusonuntira

Raakumara seyyi patti
Gaavuranga suttumutti
Paanametthu choosukonu
Kaasukuntira

Nallani koyilamma
Thellani paavuramma
Raarammnantu ninnu
Pilichi alisera

Raagala raavi komma
Veladu oodalamma
Nee adugualikidinte
Needa karusura

Kola kalla komalaangi
Neevena theeru
Valapulunna sundarangini
Oosulenno mosukosthini letha poola
Therunayyi cherukuntivi

win amazon coupon lyrics

Paareti vaagu vanka
Paade guvva gorinka
Ninnatu chusinanka
Manasaye krishna jinka
Puvvalle muvvalle
Ivvale chuttukora

Soku siggu voggalesana
Nee choopu thaaki
Paduchu paala buggalanchuna

Soku siggu voggulesana
Nee choopu thaaki
Paduchu paala buggalanchuna

Rani rangu seera sutti
Alli poola maala gatti
Regu palla chettu kindha
Kusonuntira

Raakumara seyyi patti
Gaavuranga suttumutti
Paanametthu chusukonu
Kaasukuntira

Norara piluchukunna
Gundello nilupukunna
Oorege oohalo ooristhavendhira
O sari aduguthunna
Veyi sari aluguthunna
Ee sari ayina vachhi pothe endhira

Orakanta sutthavendhuko dora dora
Chupulalle nannu dochuko
Konte maatalappacheppuko erikori
Chinnadani janta cheruko

Paruvala parugulantha
Muripala muddulantha
Siggu singaramantha
Pailanga paruchukunta
Vachesthe ichestha
Saavasamole saagi

Veelunaama vela janmala
Andhalareda andhhi vastha
Butta bommala

Veelunaama vela janmala
Andhalareda andhhi vastha
Butta bommala

Rani Song Lyrics in Telugu

రాణి రంగు చీర సుట్టి
అల్లిపూల మాల గట్టి
రేగుపళ్ళ చెట్టు కింద కుసోనుంటిరా

రాకుమార సెయ్యి పట్టి
గావురంగా సుట్టుముట్టి
పానమెత్తు చూసుకోను కాసుకుంటిరా

వేగిల్లు పారుతుంటే
వెన్నెలా జారుతుంటే
కళ్లే కళ్లార్పకుండా
నిన్నే నింపేసుకుంటే
ఆ వేళా ఈ వేళా ఉయ్యాలలూగుదాము

కొండ కోన కొమ్మలంచున
సిలకల్లే కూడి పచ్చనాకు పూల చెంతనా
కొండ కోన గువ్వలంచునా
సిలకల్లే కూడి పచ్చనాకు పూల చెంతనా

రాణి రంగు చీర సుట్టి
అల్లిపూల మాల గట్టి
రేగుపళ్ళ చెట్టు కింద కుసోనుంటిరా
రాకుమార సెయ్యి పట్టి
గావురంగా సుట్టుముట్టి
పానమెత్తు చూసుకోను కాసుకుంటిరా

నల్లాని కోయిలమ్మా
తెల్లాని పావురమ్మా
రారమ్మనంటూ నిన్ను పిలిచి అలిసేరా
రాగాల రావి కొమ్మా
వేలాడు ఊడలమ్మ
నీ అడుగు అలికిడింటే నీడ కరుసురా

కొల కళ్ళ కోమలాంగి నీవేనా తీరు
వలపులున్న సుందరాంగినీ
ఊసులెన్నో మోసుకొస్తినీ లేత పూల
తేరునయ్యి చేరుకుంటివి

పారేటి వాగు వంక
పాడే గువ్వా గోరింకా
నిన్నటు చూసినంకా
మనసాయే కృష్ణ జింక
పువ్వల్లె మువ్వల్లే
ఇవ్వాలె చుట్టుకోరా

సోకు సిగ్గు మొగ్గలేసెనా
నీ చూపు తాకి పడుచు పాల బుగ్గలంచునా
సోకు సిగ్గు మొగ్గలేసనా
నీ చూపు తాకి పడుచు పాల బుగ్గలంచునా

రాణి రంగు చీర సుట్టి
అల్లిపూల మాల గట్టి
రేగు పళ్ళ చెట్టు కింద కుసోనుంటిరా
రాకుమార సెయ్యి పట్టి
గావురంగా సుట్టుముట్టి
పానమెత్తు చూసుకోను కాసుకుంటిరా

నోరారా పిలుచుకున్న
గుండెల్లో నిలుపుకున్న
ఊరేగే ఊహలో ఊరిస్తావేందిరా

ఓసారి అడుగుతున్న
వేయిసారి అలుగుతున్న
ఈసారి ఆయినా వచ్చి పోతే ఏందిరా

ఓరకంట సూత్తవెందుకో దోర దోర
చూపులల్లే నన్ను దోచుకో
కొంటె మాటలప్పచెప్పుకో ఏరికోరి
చిన్నదాని జంట చేరుకో

పరువాల పరుగులంతా
మురిపాల ముద్దులంతా
సిగ్గు సింగారమంతా పైలంగ పరుచుకుంటా
వచ్చేస్తే ఇచ్చేస్తా సావాసమోలే సాగి

వీలునామా వేల జన్మలా
అందాలరేడ అందివస్త బుట్టబొమ్మలా
వీలునామా వేల జన్మలా
అందాలరేడ అందివస్త బుట్టబొమ్మలా

Also read:

Rani Song Lyrics Summary

“Rani Rangu Seera Sutti” echoed through the quaint Telugu village, its enchanting melody captivating the hearts of all who heard it. In this serene corner of the world, where vibrant colors and fragrant flowers adorned every nook and cranny, the song found its true home.

As the lyrics unfolded, they mirrored the very essence of the village. The initial verses, with their vivid imagery, celebrated the youthful exuberance of life, much like the blooming flowers that adorned the landscape.

But the song, like life itself, took a deeper turn. It delved into the intricate emotions of love and longing, where hearts fluttered like the lightning bugs that danced in the moonlight. It was a reminder that love, like those elusive bugs, could be fleeting and mysterious.

The refrain, with its celestial metaphors, spoke of seizing moments when they shone the brightest, a reflection of life’s transient nature. It reminded the villagers to relish the happiness of the present, knowing that it too would change, just as the moon’s phases and the dance of lightning bugs.

With each verse, the song wove a tale of resilience and hope. It urged the villagers to face life’s challenges with unwavering determination, much like the song’s protagonist who continued to press on, even when faced with adversity.

And as the final notes lingered in the air, the villagers were left with a profound sense of appreciation for the cyclical nature of life. It was a continuous journey of self-discovery, growth, and change, just as the song had beautifully portrayed.

“Rani Rangu Seera Sutti” had not just entertained the villagers; it had enlightened them about the myriad facets of existence. It served as a timeless reminder to embrace every moment, for life’s tapestry was indeed woven with threads of joy and sorrow, and it was in the dance of these contrasting elements that the true essence of their existence lay.

Leave a Comment