Ooru Palletooru Song Lyrics❤️| Balagam | Priyadarshi | Mangli

Introduction (English): “Ooru Palletooru” is a mesmerizing track featured in the movie “Balagam.” The song is performed by Mangli, Ram Miriyala, and Bheems Ceciroleo and boasts lyrics by Kasarla Shyam. The enchanting music is composed by Bheems Ceciroleo, adding depth to the song’s emotions. Starring Priyadarshi and Kavya Kalyan Ram, the presence of these acclaimed actors lends significance to the song.

amazon lyrics

Introduction (Telugu): “ఊరు పల్లెటూరు” చిత్రంలో ఉన్న ఒక ఆకర్షణకరమైన పాట, “బలగం.” ఈ పాటను ‘మాంగ్లి, రామ్ మిరియాల, భీమ్స్ సెసిరొలియో’ గారు పాడారు, మరియు ఇది ‘కాసర్ల శ్యామ్’ గారి సాహిత్యంతో ఉంది. ఈ ఆకర్షణకరమైన సంగీతం ‘భీమ్స్ సెసిరొలియో’ ద్వారా రచించబడింది, పాటకు ఆళ్ళత్వం ఇచ్చేందుకు. ప్రియదర్శి మరియు కావ్య కల్యాణ్ రాం నటించిన ఈ చిత్రానికి ఈ పాటకు ప్రాముఖ్యతను ఇస్తుంది.

iphone giveaway free lyrics website

AspectName
Track NameOoru Palletooru
AlbumBalagam
VocalsMangli, Ram Miriyala, Bheems Ceciroleo
SongwriterKasarla Shyam
MusicBheems Ceciroleo
CastPriyadarshi, Kavya Kalyan Ram

Ooru Palletooru Song Lyrics in English

Kolo naa palle kodi koothalle
Vollirusukundhe kode lyaagalle
Yaapa pullala chedhu namilindhe
Rama rama rama rama…

Thalaku bosukundhe naa nela thalle
Aliki boosukundhe muggu sukkalne
Saddhi mootalne saga bettukundhe
Baayi giraka naa palle

Hey… thella thellani paala dhaaralalla
Palle tellaaruthuntadiraa
Gulloni gantalu kaadedla medalona
Jantaga mogutha untayiraa
Naagali bhujaana pettukunte
Dosthulu cheyyesinattera
Goddu godha pakkana unte
Kondantha balagam unnattura

amazonfreedealslyrics1

Sallagaali mosukocchera
Senu selkala mucchatlu
Daari podugu setla kommala
Raaluthunna poola chappatlu
Gaddi mopulu kaalva gattulu
Semata sukkallo thadisina
Ee matti gandhaala…

Ooru palleturu…
Deeni theere amma theeru
Kongulona daasipetti
Kodukukicche prema veru
Ooru palleturu…
Deeni theere kannakuthuru
Kandla mundhe edhuguthunna
Sambaraala panta pairu

Vandha gadapala mandha naa palle
Goda gattani goodu naa palle
Seruvulla thulleti jella shaapole
Rama rama rama rama…

Maava attha bava bapu varasalle
Oorantha suttaala mulle naa palle
Daaramlo odigina poola dhandalle
Rangula singidi palle

Aalu magalu aade aatalu
Attha kodandla kotlaatalu
Sadhiri seppaleni magani
Thippale thippalu

Racchabanda meeda aatalu
Chaaya bandi kaada maatalu
Vacchi poyetolla mandhalicchukune
Sangathe gammathi

Thatta buttalalla koora thokkulu
Sutta buttalalla beedi kattalu
Chethanaina saayam jese manushulu
Maavi pootha gaasinatte manasulu
Oorantha roju ugadi
Sacchedhaaka untadi yaadhi

win amazon coupon lyrics

Ooru naa ooru…
Deeni theere amma theeru
Kongulona daasipetti
Kodukukicche prema veru

Ooru palletooru…
Deeni theere kanna koothuru
Kandla mundhe edhuguthunna
Sambaraala panta pairu

Vandha gadapala mandha naa palle
Goda gattani goodu naa palle
Seruvulla thulleti jella shaapole
Rama rama rama rama

Maava attha bava bapu varasalle
Oorantha suttaala mulle naa palle
Daaramlo odigina poola dhandalle
Rangula singedi palle

Ooru Palletooru Song Lyrics in Telugu

కోలో నా పల్లే కొడి కూతల్లే
వొల్లిరుసుకుందే కొడే ల్యాగల్లే
యాప పుల్లల చేదు నామిలిందే
రామ రామ రామ రామ…

తలకు బోసుకుందే నా నేల తల్లే
అలికి బూసుకుందే ముగ్గు సుక్కల్నే
సద్ది మూతల్నే సగ బెట్టుకుందే
బాయి గిరక నా పల్లే

హే… తెల్ల తెల్లని పాల ధారలల్ల
పల్లే తెల్లారుతుంటదిరా
గుల్లోని గంతలు కాదేడ్ల మీదలోన
జంతగ మోగుత ఉంటయిరా
నాగలి భుజాన పెట్టుకుంటే
దోస్తులు చేయేసినట్టేరా
గొడ్డు గోధ పక్కన ఉంటే
కొందంత బలగం ఉన్నట్టుర

సల్లగాలి మోసుకొచ్చేరా
సేను సెల్కల ముచ్చట్లు
దారి పొడుగు సెట్ల కొమ్మల
రాలుతున్న పూల చప్పట్లు
గడ్డి మొపులు కాల్వ గట్టులు
సేమత సుక్కల్లో తడిసిన
ఈ మట్టి గంధాల…

ఊరు పల్లేటూరు…
దీని తీరే అమ్మ తీరు
కొంగులోన దాసిపెట్టి
కొడుకుకిచ్చే ప్రేమ వేరు

ఊరు పల్లేటూరు…
దీని తీరే కన్న కూతురు
కండ్ల ముందే ఎదుగుతున్న
సంబరాల పంట పైరు

వంద గదపల మంద నా పల్లే
గోద గట్టని గూడు నా పల్లే
సేరువుల్ల తుల్లేటి జెల్ల శాపోలే
రామ రామ రామ రామ

మావ అత్త బవ బాపు వరసల్లే
ఊరంత సుత్తాల ముల్లే నా పల్లే
దారంలో ఓడిగిన పూల దండల్లే
రంగుల సింగిడి పల్లే

ఆలు మగలు ఆదే ఆటలు
అత్త కొడండ్ల కొట్లాటలు
సదిరి సెప్పలేని మగని
తిప్పలే తిప్పలు

రచ్చబండ మీద ఆటలు
చాయ బండి కాదా మాటలు
వచ్చి పోయేటొల్ల మందలిచ్చుకునే
సంగతే గమ్మతి

తట్ట బుత్తలల్లా కూర తొక్కులు
సుత్త బుత్తలల్లా బీడి కట్టలు
చేతనైన సాయం జేసే మనుషులు
మావి పూత గాసినట్టే మనసులు
ఊరంత రోజు ఉగాడి
సచ్చేదాక ఉంటది యాది

ఊరు నా ఊరు…
దీని తీరే అమ్మ తీరు
కొంగులోన దాసిపెట్టి
కొడుకుకిచ్చే ప్రేమ వేరు

ఊరు పల్లేటూరు…
దీని తీరే కన్న కూతురు
కండ్ల ముందే ఎదుగుతున్న
సంబరాల పంట పైరు

వంద గదపల మంద నా పల్లే
గోద గట్టని గూడు నా పల్లే
సేరువుల్ల తుల్లేటి జెల్ల శాపోలే
రామ రామ రామ రామ

మావ అత్త బవ బాపు వరసల్లే
ఊరంత సుత్తాల ముల్లే నా పల్లే
దారంలో ఓడిగిన పూల దండల్లే
రంగుల సింగిడి పల్లే

Also read:

A Brief Summary on Ooru Palletooru Song Lyrics

In the realm of music, lyrics often serve as profound windows into the soul, offering glimpses into the lives, emotions, and experiences of the artists. Such is the case with the Telugu song “Ooru Palletooru,” where the lyrics provide a vivid tapestry of rural life, love, and community.

The song opens with a celebration of unity within a village, where the people come together like a grand orchestra, symbolizing the communal spirit and the divine presence within the village. The essence of village life is vividly portrayed, emphasizing the love for the land, the importance of decorating homes, and the warmth and hospitality that are integral to village culture.

The mention of flowing water reflects the soothing sound of nature, while the bond between the people and the land is beautifully expressed. The lyrics emphasize the importance of community and friendship in village life, suggesting that when neighbors come together, they become like family.

In these lines, the focus shifts to the young women of the village, who bring vibrancy and joy to their community. Their presence is like a refreshing breeze, symbolizing the energy and life they bring wherever they go.

The lyrics conclude by reiterating the essence of unity and the strong bond among the villagers. They highlight the idyllic simplicity of the village and the peace and harmony it embodies.

In summary, “Ooru Palletooru” is a lyrical masterpiece that beautifully encapsulates the spirit of village life, community, and the love that binds the people together. It serves as a poignant reminder of the simple yet profound joys that can be found in the heart of one’s hometown.

Leave a Comment